جووانی گوارسکی

نویسنده

جووانی گوارسـکی در 1908 متولد شـد. در خلال جنگ جهانی دوم، در مجله‌هـای مختلفـی به انتقـاد از دولت موسولینی پرداخـت و سال 1954 به اتهام افتـرا بازداشت و چند مـاه بعـد آزاد شد. گوارسکی در 1968 در اثر حمله‌ی قلبی درگذشت.

کتاب‌های جووانی گوارسکی