دیدگاهها و برهانها

مقاله‌هایی در فلسفه‌ی علم و فلسفه‌ی ریاضی

فلسفه | فلسفه غرب | فلسفه‌ی علم

موجود نیست

  • محبوبیت:
  • شابک: 9789643052256
  • تاریخ چاپ اول: آذر 1375
  • تاریخ چاپ جدید: اردیبهشت 1393
  • قیمت: 21.500 تومان
  • تعداد صفحات: 360
  • وزن (گرم): 400
  • طراح جلد: مهدی سحابی
  • نوع جلد: نرم
  • قطع کتاب: رقعی
یک لیست علاقه مندی جدید ایجاد کنید
درباره‌ی کتاب:

هر یک از مقـالـه‌هـایی کـه تـرجمـه‌ی آنهـا در این کتاب آمده نوشته‌ی یـکی از بـزرگان فلسفـه‌ی عـلـم در سـده‌ی مـاست و گزینش آنها چنـان بـوده کـه دیدگاههـای گـوناگون موجود از زبان برجسته‌تـرین نماینـدگان آنها معرفـی شونـد و در همین حال، سیر تحول فلسفه‌ی علم در ایـن سده نیز نمایانده شود. نقطه‌ی شروع، محفل ویـن و تجربه‌گـرایی منطقـی اسـت که با مقاله‌ای از کارناپ معرفی میشود و بـه سبب تـأثیر ویتگنشتاین بر این محفـل، پاره‌هایی کـوتـاه از رساله‌ی منطقی ـ فلسفی او نیز با مقدمه‌ای توضیحی آمده است. سپس آثـاری از صاحبنظرانی نامی چـون پـوپـر، فلـک، کواین، کووْن، لاکاتـوش، فـایـرآبند، اسنید، اشتگ‌مولر، همپل، گودل، وینر، سابو، و هرش میخوانیم کـه مـجـمـوعـاً مـیتـوانـنـد راه ورود بـه مبـاحـث تفکرانگیز و بحث‌آفرین فلسفه‌ی علم را هموار کنند.

کتاب‌های دیگر مترجم:

نظرها (0)

نظری برای این کتاب ثبت نشده است.
ثبت نظر:
اختیاری است ، اما به درک بهتر نظر شما کمک می کند
امتیاز دهید:
امتیاز کلی
محتوا
کیفیت چاپ
طرح جلد
آمار امتیازها:
امتیاز کلی
محتوا
کیفیت چاپ
طرح جلد